Podmínky použití

Podmínky užívání webových stránek Reckitt Benckiser (dále jen „Podmínky)

Tyto webové stránky jsou provozovány společností Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4951 (dále jen „Reckitt Benckiser“).

Přístup na webové stránky a Podmínky

Přístup na tyto webové stránky a jejich užívání jsou bezplatné, podléhají následujícím pravidlům a podmínkám, a v rozsahu zde neupraveném též příslušným právním předpisům. Zobrazením, prohlížením a užíváním těchto webových stránek, jejich částí nebo jakýchkoliv informací na webových stránkách vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami, a Podmínky se pro Vás stávají závaznými. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, dále nezobrazujte, neotvírejte a neužívejte tyto webové stránky.

Užití webových stránek Reckitt Benckiser

Tyto webové stránky si můžete prohlížet pro zábavu, chcete-li si vyhledat informace o výrobcích a službách nabízených či poskytovaných společnostmi ze skupiny Reckitt Benckiser nebo pokud chcete naší společnosti sdělit některé informace týkající se takových výrobků a služeb.

Upozorňujeme Vás, že nejste oprávněni z těchto webových stránek pořizovat kopie či šířit, upravovat, přenášet, zveřejňovat či jakýmkoliv způsobem pozměňovat obsah této webové stránky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Reckitt Benckiser.

Použitím nebo přístupem na tyto webové stránky se nepřevádějí jakákoliv práva ani práva k duševnímu vlastnictví společnost Reckitt Benckiser na jakoukoliv třetí osobu. Veškerá práva a nároky týkající se a související s jakýmkoliv aspektem těchto webových stránek zůstávají výlučným vlastnictvím Reckitt Benckiser nebo přidružených společností.

Reckitt Benckiser neposkytuje jakoukoliv záruku nebo prohlášení ohledně přesnosti nebo úplnosti obsahu těchto webových stránky nebo jakékoliv jiné webové stránky, která je s touto stránkou propojena odkazem. Jakákoliv prohlášení učiněná na této stránce se výlučně vztahují k výrobkům a službám prodávaným nebo poskytovaným společností Reckitt Benckiser.

Společnost Reckitt Benckiser, ani žádná přidružená osoba nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jiné škody vyplývající z (a) nemožnosti uživatele dostat se na tyto webové stránky , (b) použití jakéhokoliv obsahu zveřejněného na těchto webových stránkách nebo (c) obsahu jakékoliv webové stránky (stránek) odkazujících na tyto webové stránky. Kromě toho společnost Reckitt Benckiser nezaručuje, že tato stránka nebo server, který zajišťuje přístup na tyto webové stránky, neobsahuje jakékoliv viry nebo jiné nebezpečné složky, a neodpovídá za škodu uživateli vzniklou v souvislosti s takovými viry a jinými nebezpečnými složkami.

S jakýmkoliv sdělením nebo materiálem, který pošlete společnosti Reckitt Benckiser nebo přenesete na tyto webové stránky přes Internet, je a bude nakládáno jako s nedůvěrným a veřejným sdělením a stane se navždy výlučným vlastnictvím Reckitt Benckiser. Zasláním nebo přenesením jakéhokoliv sdělení nebo materiálu na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že Reckitt Benckiser nebo jakákoliv jiná přidružená osoba této společnosti může použít vaše sdělení nebo materiál za jakýmkoliv účelem včetně reprodukce, přenosu, zveřejnění, vysílání a odeslání poštou. Reckitt Benckiser nemá povinnost odpovídat na sdělení zaslaná na tyto webové stránky a neposkytuje žádnou odměnu za jakékoliv takové sdělení nebo materiál.

Je zakázáno na tyto webové stránky posílat či přenášet jakékoliv protiprávní, výhrůžné, urážlivé, pomlouvačné, obscénní, pornografické, neslušné nebo jiné materiály, které se příčí dobrým mravům nebo jakékoliv jiné materiály, které by mohly zakládat nebo povzbudit jakékoli chování, které by bylo pokládáno za protiprávní nebo které by bylo porušením zákonů a předpisů. V případě, že navzdory uvedenému zákazu uživatel těchto webových stránek takové materiály společnosti Reckitt Benckiser zašle nebo umístí na tyto webové stránky, společnost Reckitt Benckiser takové materiály odstraní z webových stránek a zlikviduje. Odpovědnost uživatele za porušení uvedeného zákazu a protiprávní jednání a za škodu vzniklou takovým jednáním společnosti Reckitt Benckiser tím není dotčena.

Ochrana duševního vlastnictví společnosti Reckitt Benckiser

Společnost Reckitt Benckiser je vlastníkem nebo držitelem práv k veškerému obsahu na webových stránkách, včetně textu, vzhledu a uspořádání webových stránek, veškerých fotografií či grafiky na těchto webových stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených těchto webových stránkách.

Společnost Reckitt Benckiser má v úmyslu používat jména, loga, ochranné známky nebo jiné označení objevující se na těchto webových stránkách na územích, kde tato společnost nebo k ní přidružené osoby mají právo tak činit buď z důvodu vlastnictví, či udělení licence k užívání, ochranných známek již registrovaných či přihlášených. Aby se předešlo pochybnostem, Reckitt Benckiser nemá v úmyslu používat jakékoliv jméno, logo, ochrannou známku či jiné označení na území, kde nemá právo tak činit a nebude dodávat nebo nabízet dodávku výrobků anebo služeb označených takovým jménem, logem nebo značkou či ochrannou známkou na takovém území. Použití nebo zneužití takových ochranných známek nebo jiného obsahu těchto webových stránek s výjimkou použití uvedeného těmito Podmínkami, je přísně zakázáno.

Zvláštní pravidla a podmínky

Na těchto webových stránkách mohou být umístěny nejrůznější marketingové spotřebitelské soutěže, průzkumy, internetové obchody apod., které se mohou řídit jinými specifickými podmínkami a pravidly. V takovém případě se tyto Podmínky ohledně webových stránek nadále uplatní v rozsahu, ve kterém nejsou s takovými specifickými podmínkami a pravidly v rozporu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem. Jakékoliv spory související s těmito webovými stránkami a užitím těchto webových stránek (a/nebo jejich jakýchkoliv částí) uživateli jsou příslušné řešit výlučně českéi soudy.

Vzhledem k tomu, že společnost Reckitt Benckiser může tyto Podmínky aktualizovat a měnit, doporučujeme, abyste tuto webovou stránku navštěvovali pravidelně za účelem seznámení se s aktuálně platným zněním Podmínek. Aktualizované či změněné znění Podmínek nabývá účinnosti dnem zveřejnění na těchto webových stránkách.

Toto znění Podmínek užívání webových stránek Reckitt Benckiser platí od 1.4.2014.